Image Alt

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí.

V případě vdechování nebo přičichávání k barvě po dlouhou dobu si buďte vědomi nepříznivých účinků na lidské tělo.

Při práci používejte ochranné pracovní prostředky (ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, respirátor).

Pokud se barva dostane na pokožku, okamžitě ji omyjte mýdlem a vodou.

Během natírání a schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Nemíchejte projekční barvu na zeď s jinými barvami.

Doporučuje se natírat při teplotě prostředí 5° až 35°C a relativní vlhkosti 85%.

Projekční barvu nepoužívejte jinak, jak se má používat (nefetujte, nezapalujte, …).

Pokud dojde k úniku, aplikujte absorbční písek nebo podobnou látku.

Při dlouhodobém skladování může dojít ke znehodnocení barvy. Použijte barvu co nejdříve.

Pokud dojde ke změně barvy (barevný rozdíl, smíchání s cizími látkami, atd.), barvu nepoužívejte a kontaktujte nás.

Výpočet vydatnosti barvy by měl zohledňovat ztráty a absorbční podmínky natíraného povrchu.

Pokud používáte maskovací pásku, odstraňte ji ihned po natření barvy.

Nepoužívejte v kuchyních, koupelnách ani jiných prostorách, které jsou vystaveny vodě.

Povrch nečistěte dříve, než je úplně suchý (3 týdny).

Výsledný vzhled se může lišit v závislosti na dovedností pracovníků, kteří barvu na stěnu aplikují.

Nespotřebovanou barvu zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Neoprávněné odstranění nebo spálení je škodlivé pro přírodní ekosystém a je zakázáno.